Former Directors

Former Directors (Chairman)

2018~now

Hen-Hong Chang

1999

2000-2002

2003-2005

2006-2011

2012-2017

Shung-Te Kao

Guang-Wei Chen

Kuo-Juei Lin

Wen-Chi Chen

Ching-Liang Hsieh